Veiligheid en gezondheid

 • Is het gebruik van autobanden in de kinderopvang toegestaan/veilig?

  Er is geen specifieke regelgeving die dit verbiedt, maar denk steeds goed na over de risico’s. Neem zoiets ook steeds op in je risicoanalyse.

   

  Antwoord van FOD Economie op deze vraag:

  Wij zien niet direct een groot fysisch veiligheidsprobleem met autobanden. Het enige mogelijk gevaar is vooral bij grote banden terug te vinden die voorzien zijn van een metalen maas die na enige tijd kan bloot komen door slijtage van de rubber. Maar normaal is die metalen maas niet aanwezig in gewone autobanden.

  Toezicht is natuurlijk aangeraden daar "kleinere" ongevallen met een risico altijd mogelijk zijn.

   

  Autobanden werden niet initieel gemaakt om mee te spelen. Dit wil zeggen dat ze mogelijk gevaarlijke chemische stoffen bevatte, zoals PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en nitrosamines.
  Er is pas blootstelling als deze chemische stoffen effectief kunnen vrijkomen en door het lichaam door huidcontact, inademing of orale inname in het lichaam terechtkomen. Hierover zijn de wetenschappelijke studies niet eenduidig en is bijkomend onderzoek nog noodzakelijk. Het gebruik van autobanden om mee te spelen is uit voorzorgsprincipe niet echt aan te raden. Indien kinderen er toch mee spelen, is het zeker aan te raden dat ze na het spelen hun handen goed wassen.

   

  Deze autobanden moeten in rekening gebracht worden in de risicoanalyse van het speelterrein die vereist wordt door het KB van 28/03/2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

  Meer info hierover

 • Hoe lang is mijn brandweerattest geldig?

  Antwoord van Kind & Gezin

  De brandweerverslagen van voor 1 april 2014, hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Zij blijven ook zolang geldig. Van zodra ze niet meer geldig zijn, is een attest A of B vereist. Daarvan is de geldigheidsduur op het attest bepaald. De kosten voor het onderzoek van de brandweer zijn voor de organisator en afhankelijk van gemeente tot gemeente.

  Het aanvraagformulier en de attesten vind je op www.kindengezin.be.

   

  Antwoord van VVSG

 • Mag ik keukenafval en etensresten aan mijn kippen geven?

  Antwoord van FAVV: Dit item wordt opgenomen in de Europese verordening 1069/2009 artikel 11, 1, b

  Alle veedieren (kippen, paarden, runderen, varkens…op species niveau dus ongeacht of het een sportpaard is of een hangbuikvarkentje) vallen onder dit verbod. Het is ook ongeacht of het nu gaat over particulieren, scholen, kinderdagverblijven, landbouwbedrijven… niemand mag volgens deze wetgeving keukenafval en etensresten aan landbouwhuisdieren geven. Wanneer het dus in de keuken binnenkomt is het verloren voor de diervoeding.

 • Mag het personeel roken (bv tijdens pauze buiten)?

  Roken wordt afgeraden voor alle personeel dat in de buurt van de kinderen komt, ook buiten en tijdens de pauze.

  De federale regelgeving hierover vind je hier.

   

  Er geldt een algemeen rookverbod voor openbare of publieke ruimtes. Dit verbod is ook buiten de openingsuren van toepassing. Roken schaadt de gezondheid van kinderen, dus roken wordt absoluut afgeraden. Roken is verboden in de ruimtes waar kinderen worden opgevangen (publieke ruimtes). Dit moet ruim geïnterpreteerd worden, dus ook bijvoorbeeld de inkomhal. De ruimtes moeten op elk moment rookvrij zijn, dus ook buiten de opvanguren kan er niet gerookt worden. Rook circuleert, dus roken in andere lokalen moet ook vermeden worden.

   

  Rokers verspreiden ook schadelijke stoffen via uitgeademde lucht, de huid, de kledij. Daarom wordt roken ook tijdens de pauze afgeraden.

  Is dit niet haalbaar, dan kunnen meerdere tips gevolgd worden:

  Campagne nooit binnen roken

  Medische milieukundigen

  Online cursus veilig slapen Kind & Gezin

 • Ouders vragen om het kindje niet in de leefruimte te slapen te leggen (onder de 6 maanden). Kan dit?

  Ja, dit mag, maar wordt sterk afgeraden! Het te slapen leggen van kinderen tot 6 maanden in de leefruimte is een aanbeveling van Kind & Gezin op basis van onderzoek naar wiegendood.

  Het is echter een sterke aanbeveling.

  Let op, zelfs al zetten de ouders op papier dat ze dit toestaan, de organisator blijft verantwoordelijk.

  Meer info

 • Met hoeveel kindjes mag je naar boven en beneden gaan met de trap (slaapkamers) ?

  Het is aan de organisator om dit zelf in te schatten. Dit hangt af van veel verschillende factoren:

  • Hoeveel begeleiding is er? Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van toezicht?
  • Wat is de leeftijd van de kinderen?
  • Welk soort trap is het?
  • Is er misschien een aparte leuning voor de kinderen?

  Dit is een element van de risicoanalyse. Het is aan de organisator om te bekijken wat mogelijke risico’s zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om aan die risico’s tegemoet te komen.

  Inspiratie kan ook gevonden worden in de actielijst van Kind & Gezin

  Op de actielijst binnenruimtes is er een stukje over trappen.

 • Baby-ruimte verlaten als je alleen staat bij de baby's, bv bij toiletgebruik, eten gaan halen, kindjes te slapen leggen, …

  Dit is een element van je risicoanalyse. De organisator moet zorgen voor een veilige omgeving.
  Best is na te denken hoe je nu met dergelijke situatie omgaat en hoe je dat in de toekomst kan verbeteren.
  Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen veilig zijn? Kan je toezicht houden?

  In de actielijst “toezicht en handelingen” staat de volgende vraag: “zorg je ervoor dat de kinderbegeleiders bij elke handeling de mogelijke risico’s voor de kinderen correct kunnen inschatten?”.

   

  De risicoanalyse is een methode om te werken aan de veiligheid en gezondheid in je opvang.
  Herhaal het proces binnen een cyclus van 2 jaar. Je kan je risicoanalyse perfect spreiden over deze 2 jaar.
  Dit maakt het meer haalbaar. En zo verbeter je continu je werking want:

  • Situaties veranderen
  • Materiaal verslijt
  • Personeel wisselt
  • Je kreeg van een ouder een klacht over een ongezonde situatie
  •  …

  Heb je hulp nodig bij je risicoanalyse?
  Contacteer ’t OpZet

  info@topzet.be of 0479 02 86 30

 • Medicatie (met en zonder voorschrift) toedienen, zonder doktersbriefje,
  maar uitdrukkelijk gevraagd van de ouders.

  Nee, een vraag van de ouders volstaat niet. Medicatie op voorschrift kan je enkel toedienen met een attest van de dokter of een attest van de apotheker dat op het medicijn is geplakt.
  Zonder voorschrift kan je zelf bepalen (als organisator), maar ook daar wordt aangeraden om dit niet te doen zonder attest van arts of apotheker, ZEKER voor kinderen tot 1 jaar.

  Meer info

   

  Meer info vind je in de actielijst “geneesmiddelen”:

  Neem je geneesmiddelenbeleid op in je huishoudelijk reglement.

  Maak het bekend aan de ouders bij de start van de opvang:

  • Wat is je aanpak voor geneesmiddelen op voorschrift, vrij verkrijgbare medicatie, koortswerende middelen, …?
  • Hoe zorg je voor een goede informatie-uitwisseling?
  • Wat verwacht je van de ouders? Wat wordt genoteerd en waar?
  • Dien je sommige medicatie niet toe, bespreek dit dan goed op voorhand met de ouders.
 • Mag je suppo’s gebruiken?

  Nee, suppo’s worden niet evenwichtig opgenomen, enkel siroop (paracetamol) mag gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Tenzij met attest van de dokter (bv bij braken).

 • Mag je bij hoge koorts medicatie (paracetamol) toedienen zonder goedkeuring van de ouders
  (bv indien niet bereikbaar)?

  Een eenmalige dosis paracetamol mag worden toegediend na uitdrukkelijk akkoord van de ouders en enkel bij uitgesproken ongemak. Indien ouders niet bereikbaar zijn, en je bent echt ongerust, dan bel je een arts of de hulpdiensten. Koorts zelf is in principe geen probleem voor het kind en medicatie kan symptomen verdoezelen.

  Meer info vind je in de actielijst “geneesmiddelen”.

   

  Hierbij nog info over geneesmiddelen en koorts:

  http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/geneesmiddelen-en-vaccinatie/

   

  http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/ziekte/#Koorts

   

  http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/koorts/default.jsp

   

  http://www.kindengezin.be/img/flowchart-koorts-091019.pdf